Over C-CalC

Evalueer de circulariteit van een bouw- of renovatieproject met C-CalC

Circulaire economie is zeer actueel, vooral door de vermindering van de beschikbare grondstoffen op aarde. Ons consumptiemodel moet veranderen, van een lineair model waar we afval produceren naar een circulair model waar de afvalproductie minimaal is en waar afval niet beschouwd wordt als afval maar eerder als een nieuwe bron van beschikbare materialen.

In België is de bouwsector één van de grootste afvalproducenten. Dit circulair model toepassen op de bouwsector vertegenwoordigt een grote uitdaging in ons land. Daarom werd C-CalC ontwikkeld als ondersteuning bij deze transitie.

Wat is C-CalC?

C-CalC laat toe de circulariteit van gebouwen volgens meerdere criteria te evalueren. De tool geeft aan de gebouwen een label, die de integratie van de concepten van circulaire economie in het project weergeeft.

Hoe werkt het?

C-CalC laat toe om aan het project een label van A tot H toe te kennen, dat het circulair karakter van het project weergeeft. De circulariteit wordt geëvalueerd volgens verscheidene criteria, die de diverse concepten van de circulaire economie, toegepast op de bouw, zo goed mogelijk omvatten. De criteria zijn:

In een notendop

De 3 criteria

1. Materialen

De evaluatie van het criterium 'materialen' gebeurt in twee delen: de evaluatie van de uitgaande stromen en die van de inkomende stromen. Bij renovatie komen de uitgaande stromen overeen met alle materialen die zich initieel in het project bevonden, voordat er iets veranderd werd.

De gebruiker moet dan alle materialen kwantificeren en de bestemming ervan aanduiden: zal het materiaal hergebruikt worden in het project of zal het gewoon weggegooid worden?

De inkomende stromen komen daarentegen overeen met alle materialen die gebruikt zullen worden om het project uit te voeren. Elk gebruikt materiaal zal dan volgens verscheidene criteria beoordeeld worden: is het materiaal hergebruikt, biogebaseerd, gerecycleerd, lokaal? Al deze aspecten zullen in aanmerking genomen worden. Om de milieu-impact van elk materiaal te bepalen, baseert de tool zich op de TOTEM database.

Er zal een cijfer toegekend worden aan het deel 'materialen', om de kwaliteit van de verwerkte materialen weer te geven in termen van afstemming op de principes van de circulaire economie, namelijk in het bijzonder de vermindering van de hoeveelheid afval die op de bouwplaats geproduceerd wordt en de verkleining van de milieu-impact van het project.

2. Aanpasbaarheid

De keuze van de gebruikte materialen is essentieel om de milieu-impact van het project tijdens de uitvoering te verkleinen. Het is echter ook belangrijk om de impact van het project tijdens de hele levensduur van het gebouw in aanmerking te nemen. Dit wordt geëvalueerd in het tweede deel, 'aanpasbaarheid en flexibiliteit van het gebouw' genoemd.

Het doel hiervan is een gebouw te valoriseren dat ontworpen werd om aanpasbaar te zijn, d.w.z. om een verandering van de functie van het gebouw mogelijk te maken (van kantoren naar woningen bijvoorbeeld), of om flexibel te zijn, d.w.z. om de ruimte opnieuw te kunnen indelen. Daartoe zal de tool de binnenindeling (bv. zijn de wanden demonteerbaar?), de technieken (bv. is het ventilatienet voorzien voor een andere functie?) en de buitenschil (bv. staat de buitenschil los van de structuur?) evalueren.

Aan dit deel wordt eveneens een cijfer toegekend. Dit cijfer is des te gunstiger naarmate het gebouw ontworpen werd om een toekomstige afvalproductie maximaal te vermijden, en daarbij een functieverandering, een herindeling van de ruimte of nog de toegang tot de diverse elementen voor onderhoud en herstellingen mogelijk te maken.

3. Projectbeheer

Dit laatste deel is onontbeerlijk opdat de eerste twee delen werkelijk voordelig kunnen zijn. Dit deel zal immers toelaten om de kwaliteit van het projectbeheer te evalueren, zoals het werk in bouwteam, de centralisering van de informatie en de overdracht ervan aan de bouwheer, zodat in het bijzonder toekomstige oplossingen die in het tweede deel overwogen worden verwerkt kunnen worden.

Resultaten

De resultaten worden na de codering in grafische vorm voorgesteld.

Een eerste cirkeldiagram kent een totaal cijfer toe voor het gehele project volgens een label A (Uitstekend) tot H (Onvoldoende).

Deze resultaten worden gedetailleerd weergegeven in deel twee, waar de resultaten per afdeling opgenomen en gedetailleerd aangeduid zijn.

Zo verkrijgt men een overzicht van de positieve punten en de te verbeteren punten.

Het potentieel van C-CalC

Zodra het project ingevoerd is, zal de tool een cijfer toekennen aan het project opdat de gebruiker kan zien hoe het staat met de circulariteit van zijn gebouw. Dit kan dan gebruikt worden om een variant op het project te ontwerpen, waarbij verbeteringen voorgesteld worden om de score te verhogen. Het kan ook gebruikt worden om twee projectvoorstellen onderling te vergelijken.